sede

 

transparencia

 

facebook

facebook
Localización
ubicacion

 

facebook

 

facebook

 

 

 

Adxudicacións Provisionais

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2021” PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL

 

 

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS/AS

 

 

 

En Portomarín a 13 de Xullo de 2023

---------------------------------------------------------

 

Lista de persoas admitidas e excluidas para contratacións temporais a través dun sistema de bolsa, na categoría de Auxiliar de axuda no fogar, mediante concurso-oposición, publicándose o anuncio no BOP LUGO nº 100 do 5 de maio de 2021.

 

 

Descargar a resolución

 

 

Publicado en Portomarín o 18/05/2018

--------------------------------------------------------------------

EXPEDIENTE 158/2020. CONTRATO DE OBRAS DE “PAVIMENTACION DOS VIAIS DE SEIXON-VILARBASIN E O VILAR-VILAXUSTE”, (SUBVENCIONADAS AO ABEIRO DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2020)

 

 

Acordo Xunta de Goberno

 

 

Publicado en Portomarín o 18/05/2018

--------------------------------------------------------------------

ADXUDICATARIO PROVISIONAL PROXECTO DE MANTEMENTO E MELLORA DOS ACCESOS AOS NÚCLEOS DE LEÓN, LAMAS E VILAPROI

 

Acta

 

 

Publicado en Portomarín o 29/05/2018

--------------------------------------------------------------------

ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A BOLSA DE SAF NO CONCELLO DE PORTOMARÍN

DESCARGAR A ACTA

 

Publicado en Portomarín, o 05/05/2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION DA ALCALDIA

No proceso selectivo convocado para a formación dunha Bolsa de Emprego coa finalidade de cubrir, de forma temporal, as necesidades puntuais de contratacións laborais temporais de interinidade de SAF, xa sexan por baixas, substitucións, vacacións ou outras necesidades circunstanciais, logo do anuncio publicado no BOP 16 de febreiro de 2016, en cumprimento do disposto das bases de selección aprobadas por Xunta de Goberno Local en data 17 de decembro de 2015,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- expoñer a lista provisional de aspirantes ADMITIDOS/AS do posto de auxiliar de axuda no fogar

NOME E APELIDOS

D.N.I.

Nuria Vázquez López

34267185Z

Mª Josefa Lombardero Fernández

33307535Q

Ana Granda Penalonga

33306422F

 

SEGUNDO.- Expoñer a lista provisional de aspirantes EXCLUÍDO/AS:

NOME E APELIDOS

D.N.I.

Rocío Castiñeira Gandoy

33349265R

 

A referida lista queda exposta ao público no taboleiro de edictos do Concello durante un prazo de 5 días contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución para a emenda de posibles deficiencias polos aspirantes excluídos, que se aceptarán o rexeitarán mediante resolución pública de alcaldía publicada no taboleiro de anuncios, aprobando a lista definitiva de admitidos e excluídos.

Causas de exclusión:

  1. Solcitude fóra de prazo

  2. Non dispón de titulación esixida para o acceso á praza

  3. Non dispón de requisitos específicos esixidos na convocatoria.

 

TERCEIRO.- Nomear ós membros do Tribunal cualificador que está integrado por:

Presidente: titular dona Alicia de la Iglesia López (funcionaria do Concello de Portomarín), suplente don Serafín Rodríguez López ( Alguacill Porteiro do Concello de Guntín)

Vogal 1º: Titular dona Margarita Viña Santos (Traballadora Social do concello de Portomarín), suplente dona Mª José Golás Moure (Traballadora Social do Concello de Paradela)

Vogal 2º: Titular don Roberto Rodriguez Vázquez (Funcionario interino do Concello de Portomarín), suplente don Carlos Santoalla Varela (persoal funcionario grupo E Concello de Guntín)

Vogal 3º: Titular dona Olga Capón Moreno (Orientadora Laboral do Concello de Portomarín), suplente don Manuel Piñeiro López (Funcionario do Concello de Paradela)

Secretario: titular don José Luis Vázquez Méndez (Secretario-Interventor do Concello de Portomarín), suplente dona Mónica Vázquez Fandiño (Secretaria-Interventora do Concello de Láncara).

CUARTO.- Convocar aos nomeados para a constitución do Tribunal ás 10:00 horas do día día 4 e maio no Salón de Plenos do Concello.

QUINTO.- convocar aos aspirantes admitidos para as valoracións de méritos según as bases, que terá lugar as 11:00 horas do expresado día 10 de maio de 2016 no Pleno do Concello, situado na Prz. Condes de Fenosa nº 1, co obxecto de proceder á realización da proba práctica que consistirá na resolución dun test de 10 preguntas sobre cuestións laborais en función do posto. Os aspirantes deberán vir provistos de DNI ou documento que o substitúa.

SEXTO.- Os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal e estes deberán absterse nos termos e circunstancias previstas nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

SÉTIMO.- Publicar o presente decreto no taboleiro de anuncios e na web www.concellodeportomarin.es . notifíquese aos interesados

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin vinte de abril de dous mil dezaseis.

 

O ALCALDE

Asdo. Juan Carlos Serrano López.

Publicado en Portormarín o 21 de Abril de 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION DA ALCALDIAVistas as bases elaboradas para a convocatoria de provisionar duas prazas de persoal laboral temporal de auxiliar de Axuda no fogar mediante concurso oposición libre aprobadas por decreto de alcaldía de data vintenove de abril de dous mil quince.


Visto que as mesmas foron publicadas no Boletin Oficial da Provincia de Lugo de data catorce de maio de dous mil quince.


Una vez rematado o prazo de presentación das instancias e conforme o artigo 4 das bases aprobadas, esta Alcaldía por medio da presnte RESOLVE:Primeiro.- APROBAR a lista provisional de admitidos/as que se relaciona a continuación:


Apelidos

Nome

DNI

Admitido/a

RODRIGUEZ CONDE

SILVIA

33.555.110-L

SI

LOMBARDERO FERNANDEZ

MARIA JOSEFA

33.307.535-Q

SI

CANCELA ALVAREZ

CARMEN

76.336.019-P

SI


Segundo.- PUBLICAR a lista provisional no taboleiro de edictos do
concello asi como na páxina web oficial (www.concellodeportomarin.es).O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarín a dazaseis de xuno de dous mil quince.


O ALCALDE


Asdo. Juan Carlos Serrano López.


Publicado 16/06/2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E REESTRUCTURACION DO ANTIGO EDIFICIO MUNICIPAL DE PRAZA DE ABASTOS DO CONCELLO DE PORTOMARIN


Mercores, 29 de novembro do 2014

ANUNCIO


Por Resolución da Alcaldía de 29/10/14 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de acondicionamento e reestreucturación do antigo edificio municipal de praza de abastos do concello de Portomarin, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da LCSP.


1.- Entidade adxudicadora: Concello de Portomarin.


2.- Obxeto do contrato: ACONDICIONAMENTO E REESTRUCTURACIóN DO ANTIGO EDIFICIO MUNICIPAL DE PRAZA DE ABASTOS DO CONCELLO DE PORTOMARIN


3.- Tramitación e procedemento: Negociado sen publicidade.


4.- Prezo do Contrato: 147.374,16 euros dos que 121.774,51 euros se corresponden a valor estimado e 25.572,65 euros ao I.V.E.


5.- Adxudicación Provisional:


a/ Data: 29/10/14.

b/ Contratista: MANUEL NOVOA CASTRO S.L.U..

c/ Importe de adxudicación: 121.774,51 euros máis 25.572,65 euros de IVE.Portomarín, 29 de outubro de 2.014.O Alcalde,

Asdo. Juan Carlos Serrano López

 

 

OBRA INSTALACION DUNHA CALDEIRA TERMICA DE BIOMASA NAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS


Martes, 30 de setembro do 2014

ANUNCIO


Por Resolución da Alcladía de 30/09/14 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obra de instalación dunha caldeira térmica de biomasa nas dependencias municipais, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da LCSP.


1.- Entidade adxudicadora: Concello de Portomarín.


2.- Obxeto do contrato: INSTALACION DUNHA CALDEIRA TERMICA DE BIOMASA NAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS.


3.- Tramitación e procedemento: Negociado sen publicidade.


4.- Prezo do Contrato: 113.478,85 euros dos que 93.784,17 euros se corresponden a valor estimado e 19.694,68 euros ao I.V.E.


5.- Adxudicación Provisional:


a/ Data: 30/09/14.

b/ Contratista: SANTIAGO ROIS TRASTOY.

c/ Importe de adxudicación: 93.784,17 euros máis 19.694,68 euros de IVE.Portomarín, 30 de setembro de 2.014.O Alcalde,

Asdo. Juan Carlos Serrano LópezRESOLUCION DA ALCALDIA


CONTRATACION SERVIZO PUBLICO “PISCINAS E BAR MUNICIPAL DE PORTOMARIN”


Vistos os pregos de Clausulas administración e Prescripcións Técnicas aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 05 de xuño de 2014.


Vistas as actas de apertura da documentación administrativa (Sobre A) e Proposición económica e documentación técnica (Sobre B) da única plica presentada que cumpre cos Pregos de cláusulas administrativas particulares que rexiron a contratación polo procedemento aberto, para adxudicar o Servizo público PISCINA E BAR MUNICIPAL DE PORTOMARIN, resultando en consecuencia como oferta máis ventaxosa a presentada por C.A. 11 PUBLICIDADE E ORGANIZACION DE EVENTOS S.L., con C.I.F.: B-27.422.674, que se compromete á execución do contrato dacordo cos pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas e melloras ofertadas por o prezo total de 400,00 euros anuais incluido I.V.E.


Visto todo canto antecede e os informes obrantes no expediente, ACORDEI


PRIMEIRO.- Adxudicar provisionalmente o servizo a empresa C.A. 11 PUBLICIDADE E ORGANIZACION DE EVENTOS S.L., con C.I.F.: B-27.422.674,por ser a Única oferta e polo tanto a mais ventaxosa.


SEGUNDO.- Requerir á empresa adxudicataria para que no prazo improrrogable de DEZ DIAS HABILES a contar a partir do seguinte ao da notificación da presente achegue a documentación xustificativa de:


- Acharse ao corrente do cumplimento das obrigas tributarias coa Facenda Autónomica.

- Constitución da garantía definitiva.


TERCEIRO.- Notifica-lo presente acordo ó interesado.


O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin oito de xullo de dous mil catorce.


O ALCALDEAsdo. Juan Carlos Serrano López.

logos
breitling replica omega replica replicas rolex breitling replica omega replica aaa replica watches