transparencia

 

facebook

facebook
Localización
ubicacion

 

 

 

 

 

Mesa de contratación

 

RESULTADO PROCESO SELECTIVO DE TRES PEONS, 2 DE OBRAS E UN DE CARPINTERÍA DE MADEIRA. programa DEPUEMPREGO

 

Descargar

 

Publicado en Portomarín o 09/01/2018

--------------------------------------------------------------------

Convocatoria tribunal proceso selectivo de 2 peóns de obras e 1 peón de carpintería de madeira no Concello de Portomarin. Programa DEPUEMPREGO

 

Resolución

 

Publicado en Portomarín o 03/01/2018

--------------------------------------------------------------------

Procedemento: ADXUDICACION PROCEDEMENTO ABERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, DAS OBRAS DO PROXECTO “REORDENACION DO PARQUE DE AGUSTIN DO RIO E A SUA CONTORNA” FINANCIADAS POLA XUNTA DE GALICIA A TRAVES DA AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA.

 

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

 

Publicado en Portomarín o 29/11/2017

--------------------------------------------------------------------

ADXUDICACIÓN SUMINISTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS

 

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

 

Publicado en Portomarín o 31/03/2017

--------------------------------------------------------------------

 

ALLEAMENTO DE PARCELA DE PROPIEDADE MUNICIPAL SITA NO POLIGONO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PORTOMARIN MEDIANTE POXA A ALZA

 

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

 

Publicado en Portomarín o 31/03/2017

--------------------------------------------------------------------

 

ADXUDICACIÓN SUMINISTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS

 

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

 

Publicado en Portomarín o 31/03/2017

--------------------------------------------------------------------

 

ADXUDICACIÓN CONTRATO SERVIZO DE CONTROL DA CALIDADE DA AGUA DE CONSUMO NO CONCELLO DE PORTOMARIN

 

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

 

Publicado en Portomarín o 31/03/2017

--------------------------------------------------------------------

Expediente N.º: 9/2017

 

Procedemento: ADXUDICACION SERVIZO DE CONTROL DA CALIDADE DA AGUA DE CONSUMO NO CONCELLO DE PORTOMARIN.

 


 

Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas Oitava e Novena do prego de condicións, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, apertura de ofertas son os seguintes:


 

Data: DEZASEIS DE MARZO DE 2017

Hora: 13:30 horas

Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.

 1.  

A mesa de contratación Estará integrada por os seguintes membros:

 1.  

  Presidente:

  O Alcalde, D Juan Carlos Serrano López.

   

  Vocais:

  O Secretario-Interventor do Concello, D. José Luis Vázquez Méndez.

  O técnico municipal, D Roberto Rodríguez Vázquez.

  Un funcionario da Excma Deputación Provincial de Lugo.

   

  Secretario/a:

A Funcionaria municipal, Dna Alicia López de la Iglesia.


 

Documento asinado electronicamente a marxe da páxina


 

 

Publicado en Portomarín o 08/03/2017

 

--------------------------------------------------------------------------------

Expediente N.º: 29/2017

 

Procedemento: ALLEAMENTO BENS MUNICIPAIS


 

Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas Novena e Decima do prego de condicións, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, apertura de ofertas e desenvolvemento da poxa son os seguintes:


 

Data: dezaseis de marzo de 2017

Hora: 12:00 horas

Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.


 

Documento asinado electronicamente a marxe da páxina

 

Publicado en Portomarín o 08/03/2017

 

--------------------------------------------------------------------------------

Expediente N.º: 7/2017 

Procedemento: ADXUDICACION SUMINISTRO EQUIPOS INFORMATICOS.


Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas Novena e Decima do prego de condicións, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, apertura de ofertas son os  seguintes:

 

Data: VINTE E UN DE FEBREIRO DE 2017 
Hora: 13:00 horas 
Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.

 

A mesa de contratación stará integrada por os seguintes membros:

 

Presidente:
O Alcalde ou membro da corporación en quen delegue.

 

Vocais:
O Secretario-Interventor do Concello ou funcionario en quen delegue.
O técnico municipal ou funcionario en quen delegue.
Un técnico informático designado por o órgano de contratación.

 

Secretario/a:
Un/ha funcionario/a da corporación municipal.

 

Documento asinado electronicamente a marxe da páxina

 

Publicado en Portomarín o 19/02/2017

--------------------------------------------------------------------------------

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PERSOAL LABORAL TEMPORAL, EN APLICACIÓN DA AXUDA OUTORGADA POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, AO ABEIRO DA ORDE DO 14 DE XULLO DE 2016 (APROL RURAL

 

Descargar Bases

 

Publicado en Portomarín o 28/10/2016

 

--------------------------------------------------------------------------------

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN DE XARDIÑERIA, PERSOAL LABORAL TEMPORAL, EN APLICACIÓN DA AXUDA OUTORGADA POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, AO ABEIRO DA ORDE DO 14 DE XULLO DE 2016 (APROL RURAL

 

Descargar Bases

 

Publicado en Portomarín o 28/10/2016

 

--------------------------------------------------------------------------------

Expediente N.º: 21/2016

 

Procedemento: ALLEAMENTO BENS MUNICIPAIS


 

Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas Novena e Decima do prego de condicións, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, apertura de ofertas e desenvolvemento da poxa son os seguintes:


 

Data: sete de novembro de 2016

Hora: 10:00 horas

Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.

 

 

Publicado en Portomarín o 25/10/2016

 

--------------------------------------------------------------------------------

NOMEAMENTO DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/HA INFORMADOR/A TURISMO

 

Anuncio

 

Publicado en Portomarín o 27/07/2016

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

NOMEAMENTO DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/HA OPERARIO DE MANTEMENTO

 

Anuncio

 

Publicado en Portomarín o 27/07/2016

 

------------------------------------------------------------------------------

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Anuncio

Publicado en Portomarín o 27/07/2016

------------------------------------------------------------------------------------

Nomeamento Tribunal Cualificador para a contratación temporal dun informador turístico para a atención e información ao peregrino no Camiño Francés ao seu paso por Portomarín

Anuncio

Publicado en Portomarín o 01/07/2016

------------------------------------------------------------------------------------

Nomeamento Tribunal Cualificador para a contratación temporal de dous operarios de servizos para actuación de mantemento e conservación do Camiño Francés ao seu paso por Portomarín

Anuncio

Publicado en Portomarín o 01/07/2016

------------------------------------------------------------------------------------

Mesa de contratación para Ia contratación del servicio de Ayuda en el hogar para el Ayuntamiento de Portomarín

 

Propuesta de adjudicación

 

Publicado en Portomarín o 17/06/2016

-------------------------------------------------------

 

ACTA MESA DE CONTRATACION

(Propuesta de adjudicación)

En Portomarin, a dos de junio de dos mil dieciseis, en el Salón de Sesiones del Excmo Ayuntamiento de Portomarín, a las trece horas, se constituye la Mesa de contratación para la coantratación del servicio de Ayuda en el hogar para el Ayuntamiento de Portomarín.

Preside Don Juan Carlos Serrano López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Portomarín, asisten los siguientes miembros:

- D. Juan Carlos Serrano López, que actuará como Presidente de la Mesa.

- Dª. Mónica Vázquez Fandiño (Representante de Intervención).

- Dª. Alicia de la Iglesia López, que actuará como Secretaria de la Mesa.

- Dª. Raquel Meilán Sánchez Vocal.( Funcionario de la Excma. Deputación de Lugo)

- D. Serafín Rodríguez López, Vocal (funcionario del Ayuntamiento de Guntín).

- Dª. Margarita Viña Santos, Vocal (Trabajadora Social do Ayuntamiento de Portomarín).

De orden del Sr. Presidente e iniciado el acto, la Secretaria de la mesa procede a la apertura de los sobres A, según la cláusula décimosegunda del pliego de cláusulas administrativas y que son los siguientes:

Nº Orde

Registro de entrada

Licitador

Número

Fecha

Tu Mayor Amiugo

1

786

30/05/2016

D. Manuel Alonso Hevia

Nº Orde

Registro de entrada

Licitador

Número

Fecha

 

2

66536/Rx1466918

30/05/2016

Dª. Anita Villar Vázquez

Nº Orde

Registro de entrada

Licitador

Número

Fecha

Fundación Camiña Social

3

701

13/05/2016

D. Antonio Campanón Sanjurjo

 

Examinada la documentación requerida integrante de los sobres nº 1, la mesa estima completa la documentación presentada por: “Fundación Camiña Social”, e imcompleta la presentada por Dª Anita Villar Vázquez y “Tu mayor Amigo”, por los siguientes motivos:

Anita.- No aporta documentación decimoprimera, punto nº 3.

Tu Mayor Amigo.- No acredita capacidad de obrar de la persona que suscribe la oferta D. Manuel Alonso Hevia.

Por lo que la mesa resuelve formular al órgano de contratación propuesta de de exclusión de las ofertas presentadas por Dª Anita Villar Vázquez y “Tu mayor Amigo” ambas empresa quedan excluídas.

Finalizada la presente apertura de subsanación de deficiencias del sobre nº 1, en Portomarin dos de junio de dos mil dieciseis, de todo lo que yo como Secretaria, CERTIFICO.

 

El Presidente

 

 

Fdo. Juan Carlos Serrano López

La Secretaria

 

 

Fdo. Alicia de la Iglesia López

 

 

 

 

Representante de Intervención

 

 

 

Fdo. Mónica Vázquez Fandiño

Técnico Excma. Diputación Provincial Lugo

 

 

Fdo. Raquel Meilán Sánchez

 

El Vocal

 

 

Fdo. Margarita Viña Santos.

 

 

El Vocal

 

 

Fdo. Serafín Rodríguez López

 

 

 

 

 

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN, APERURA SOBRES Nº 2 EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL SERVICIO DE AYUDA EN EL HOGAR EN EL AYUNTAMIENTO DE PORTOMARÍN

 

En Portomarin, a dos de junio de dos mil dieciseis, en el Salón de Sesiones del Excmo Ayuntamiento de Portomarín, a las trece cuarenta horas, se procede a la apertura de sobres B, propuesta económica.

Preside Don Juan Carlos Serrano López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Portomarín, asisten los siguientes miembros:

- D. Juan Carlos Serrano López, que actuará como Presidente de la Mesa.

- Dª. Mónica Vázquez Fandiño (Representante de Intervención).

- Dª. Alicia de la Iglesia López, que actuará como Secretaria de la Mesa.

- Dª. Raquel Meilán Sánchez Vocal.( Funcionario de la Excma. Deputación de Lugo)

- D. Serafín Rodríguez López, Vocal (funcionario del Ayuntamiento de Guntín).

- Dª. Margarita Viña Santos, Vocal (Trabajadora Social do Ayuntamiento de Portomarín).

De orden del Sr. Presidente e iniciado el acto, la Secretaria de la mesa procede a la apertura de los sobres B, según la cláusula décimosegunda del pliego de cláusulas administrativas y que son los siguientes:

 

 

EMPRESAS

P. ORDINARIA SEN I.V.E.

P. EXTRA ORDINARIA SEN I.V.E

P. H. GRATUITAS ORDINARIAS

SEN I.V.E.

P. H. GRATUITAS EXTRAORDINARIAS

SEN I.V.E.

PEDROSO Y ROJAS

12

13,80

320

40

FUNDACION CAMIÑA SOCIAL

11,25

12,60

0

0

IDADE DE OURO

12,40

13,50

200

100

ACTIVOS

11,25

12,60

0

0

SERVITAL

12,20€

13,50

0

0

 

 

Vista la base decimotercera relativa a los criterios de valoración, la mesa previa evaluación y cómputo, resuelve otrogar las siguientes puntuaciones:

 

 

EMPRESAS

PUNTOS HORAS ORDINARIA

PUNTOS H. EXTRAORDINARIA

PUNTOS H. GRATUITAS ORDINARIAS

PUNTOS H. GRATUITAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL

PEDROSO Y ROJAS

6

0.5

4

1

11,5

FUNDACION CAMIÑA SOCIAL

15

5

0

0

20

IDADE DE OURO

0

1.5

2.5

2.5

6.5

ACTIVOS

15

5

0

0

20

SERVITAL

3

1.5

0

0

4.5

 

A la vista de las puntuaciones otorgadas, resulta la siguiente por orden decreciente:

 

 

EMPRESAS

PREZO ORDINARIA

PREZO EXTRAORDINARIA

PREZO H. GRATUITAS ORDINARIAS

PREZO H. GRATUITAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL

FUNDACION CAMIÑA SOCIAL

15

5

0

0

20

ACTIVOS

15

5

0

0

20

PEDROSO Y ROJAS S.L.

6

0.5

4

1

11,5

IDADE DE OURO

0

1.5

2.5

2.5

6.5

SERVITAL

3

1.5

0

0

4.5

 

 

A la vista del empate, la mesa acuerda requerir a las empresas: Activos y Fundación Camiña Social para que acrediten a efectos de resolver el empate, la cláusula decimotercera, donde dice: “Si aún así persistiese el empate, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato las proposiciones presentadas por aquellas empresa que acrediten tener en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%. Si aún así persistiese el empate, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de traballadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con la preferencia regulada en los parágrafos anteriores, deberán aportar al tiempo de presentar su proposición, la seguinte documentación:

 

 • Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondiente a todo el personal de la empresa.

 • Relación de trabajadores fijos discapacitados, acompañada de la resolución o certificación acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad, así como su contrato de trabajo”.

 

Finalizada la presente apertura de sobres propuesta económicas, en Portomarin dos de junio de dos mil dieciseis, de todo lo que yo como Secretaria, CERTIFICO.

 

El Presidente

 

 

Fdo. Juan Carlos Serrano López

 

La Secretaria

 

 

Fdo. Alicia de la Iglesia López

 

 

 

 

Representante de Intervención

 

 

 

Fdo. Mónica Vázquez Fandiño

Técnico Excma. Diputación Provincial Lugo

 

 

Fdo. Raquel Meilán Sánchez

 

El Vocal

 

 

Fdo. Margarita Viña Santos.

 

 

 

El Vocal

 

 

 

Fdo. Serafín Rodríguez López

 

Publicado en Portomarín o 03/06/2016

 

-----------------------------------------------------------------------

 

ALLEAMENTO DE VIVENDA DE PROPIEDADE MUNICIPAL MEDIANTE POXA A ALZA


Visto que o día catorce de agosto de dous mil catorce foi publicado no perfil do contratante da páxina web do concello de Portomarin o prego de condicións aprobado asi como anexos a cumprimentar.


Visto que o día vinte e dous de agosto foi publicado no Boletin Oficial da provincia de Lugo (BOP n 192) asi como exposto no Taboleiro de anuncios do Concello.


Vistos os anuncios publicados nos diarios “O Progreso” e “A Voz de Galicia” con data vinte e dous de agosto de dous mil catorce.


Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas Novena e Decima do prego de condicións, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, apertura de ofertas e desenvolvemento da poxa son os seguintes:


 • Data: dezaoito de setembro de 2014

 • Hora: 12:00 horas

 • Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.


Portomarin catro de setembro de dous mil catorce.O ALCALDE

Asdo. Juan Carlos Serrano López.

Data de publicación: 05 de Setembro de 2014


logos